08: WHITE BOX

XXX 2001. XXXX.

Variation on a theme.